Patyrę įmonės specialistai vykdo  įmonių uždarymo ir likvidavimo procedūras.
 
Likviduojame (UAB ir individualias įmones), konsultuojame bei vykdome įmonių likvidavimo procedūras atstovaudami įvairiose  institucijose, kurios yra reikalingos užbaigti likvidavimo procesą.
  • ruošiame likvidavimo dokumentus;
  • tvarkome buhalterinę apskaitą;
  • teikiame deklaracijas VMI,
  • Sodrai;ruošiame dokumentus archyvui;
  • renkame pažymas reikalingas užbaigti likvidavimo procedūrą.
 
Dažniausiai bendrovė likviduojama kai juridinio asmens dalyviai nusprendžia nutraukti veiklą. Sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas.Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
 
Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo išrinkti (paskirti) jos įmonės likvidatorių. Likvidatorius ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie įmonės likvidavimą dieną turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti įmonę, ir duomenis apie save. Apie įmonės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems įmonės kreditoriams raštu. Likvidatorius ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie įmonės likvidavimą dieną turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti bendrovę, ir duomenis apie save. Likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Atsiskaičius sulikviduojamos įmonės kreditoriais, likęs likviduojamos įmonės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Įmonės turtas akcininkams gali būti dalijamas ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams po viešo paskelbimo likviduoti įmonę.
 
Likvidatorius turi sudaryti įmonės likvidavimo laikotarpio pradžios balansą, o atsiskaičius su įmonės kreditoriais, paskirstyti akcininkams likusį įmonės turtą ir surašyti jo perdavimo aktus. Perduoti likviduotos įmonėsdokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Sudaryti įmonės likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai. Pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui įmonės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus likviduotai įmonei išregistruoti.
 
SVARBU:
  • Įmonės likvidavimas aktualus ne tik tuomet, kai ketinama tiesiog sustabdyti juridinio asmens veiklą. Dažnais atvejais paprastas juridinio asmens veiklos sustabdymas ar įmonės reorganizavimas ne visada bus tinkamas sprendimas. Norint pabaigti juridinio asmens vardu prisiimtus įsipareigojimus ir apsidrausti nuo gresiančių naujų skolų ar papildomų kreditorių (išieškotojų) reikalavimų, įmonės likvidavimas yra geresnis sprendimas.
 
  • Įstatymai neleidžia likviduoti nemokių bendrovių (pagal LR Įmonių bankroto įstatymą, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės). Nemokiems juridiniams asmenims yra taikomos kitokios jų veiklos nutraukimo procedūros nei įmonės likvidavimas.
 
  • Likęs likviduojamo juridinio asmens turtas padalinamas juridinio asmens dalyviams proporcingai jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei. Turtas gali būti dalinamas ne anksčiau kaip praėjus dviems mėnesiams po to, kai viešai paskelbiama apie juridinio asmens likvidavimą.
 
  • Sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo negali būti atšauktas, jei bent vienas juridinio asmens dalyvis gavo dalį likviduojamo juridinio asmens turto.
 
Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 609 94 771, arba el. paštu: info@factum.lt.